תקנון אתר

הנכם מתבקשים לקרוא תנאים אלו בקפידה שכן הם מהווים הסכם בין אתר "עלי דפנה" לבינכם.
 1. תנאי שימוש / מבוא
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים. ניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
   אתר aleydafna.co.il הינו אתר אינטרנט המאפשר להזמין פרחים ועציצים עד הבית באמצעות ודרך אתר האינטרנט. האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי עלי דפנה פרחים ומתנות.
  • השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.
  • החברה התקשרה עם המשתמש על סמך אישורו והסכמתו להוראות תקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. תקנון זה עודכן לאחרונה ב- 16 לדצמבר 2015.
 2. הגדרות
  • "החברה" – עלי דפנה או ע.מ302426259 (להלן: "החברה")
  • "האתר" – aleydafna.co.il.
  • "המידע" – כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
  • "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.
  • "הפקה" – הפקה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הוצאה לאור של כל חומר המועלה לאתר על ידי המשתמש לצורך הדפסתו ושימוש החברה ו/או מי מטעמה בו.
 3. קניין רוחני והצהרות והתחייבויות המשתמש
  • המשתמש מצהיר ומאשר כי הנו אחראי בלעדית לאיכות ונכונות המידע שהעביר לחברה.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו הבעלים ובעל הזכות הבלעדית לעשיית שימוש במידע עבורו ו/או בשמו הוא מבקש את שירותי ההזמנה ו/או השילוח של המוצרים מהחברה.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, ובביצוע פעולות ההזמנה ו/או שימוש כלשהו במידע, אין כל הפרה או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
  • המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע לצורך שירותי הזמנה כלשהם ו/או בכלל, שיש בו כדי הפרת זכות כלשהי, מכל מן וסוג שהוא, ו/או של צד ג' כלשהו.
  • העברת מידע לחברה באמצעות האתר, אשר הינו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות, אלימות, איומים, אפליה או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבל את רשותם המלא להפקת המידע.
   המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לחברה ולביצוע ההזמנה שברצונו לבצע בו.
  • המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.
 4. סימני מסחר
  • זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו ובכליו הינם של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' אחר בלבד. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:
  • כקישורית (Hyperlink).
  • בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם.
  • כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר.
  • ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.
  • אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ו/או לבצע בו שימוש כלשהו ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
  • לעניין זה, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.
 5. אחריות – מידע
  • החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי ההפקה, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות קניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו ו/או כל טענה אחרת.
  • המשתמש יהיה האחראי הבלעדי בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
  • האתר בכללותו – כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”). החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: המידע המצוי באתר; המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר; כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר; כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
 6. הגבלת אחריות
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בשום פנים לא תהא החברה אחראית כלפי המשתמש (והמשתמש מוותר בזאת מראש) לכל סכום ו/או דמי נזק שהם, מכל מין וסוג שהוא (לרבות נזק ישיר או עקיף, נזק כספי, עונשי, נזק גוף, תוצאתי, אובדן רווח) אשר קשורים במישרין או בעקיפין למתן שירותי החברה ו/או לתכני האתר ו/או לזכויות יוצרים ו/או לנזקים שנגרמו למחשב ו/או סמארטפון ו/או טאבלט המשתמש.
  • מבלי לגרוע מן האמור, סכום הנזק המכסימלי בו תישא החברה לא יעלה על סכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י המשתמש.
  • בכל מקום בתקנון בו הוגבלה אחריותה של החברה ו/או קמה זכותה של החברה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או ישנה הגבלה על אחריותה של החברה, תהא המשמעות אף באשר למנהלים ו/או בעלי מניות ו/או עובדים בחברה ו/או מי מטעמה.
 7. תנאים להזמנת שירותי הזמנת משלוח / שימוש
  • השימוש בכלים שבאתר מותר לתאגידים ולבגירים בלבד, אשר הזדהו באופן מלא, מסרו כתובת דואר אלקטרוני תקינה והינם הבעלים של כרטיס אשראי תקין ופעיל.
  • משתמשים שנרשמו לשירותי האתר רשאים להזמין שירותי הזמנה של פרחים ועציצים בתעריפים הקבועים באתר.
   על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין הזמנות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בחברה ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.
  • הזמנה תסופק באותו היום אם התקבלה לפני השעה 11:00, הזמנות אשר התקבלו אחרי השעה 11:00 יסופקו יום למחרת או בתיאום עם הלקוח במידה ויתאפשר . "ימי עסקים" הינם ימי א'-ו', במידה והמשתמש מעוניין לקבל את האספקה ביום אחר עליו לציין זאת על גבי טופס ההזמנה.
  • מועדי האספקה כפופים בכל מקרה לעיכובים עקב כוח עליון, שביתות, פעולות מלחמה, איבה ונסיבות דומות, שאינם בשליטת החברה. במקרים שכאלה, המשתמש מסכים כי תינתן ארכה של עד 48 שעות מתום העיכובים הנ"ל, לאספקת המוצר.
  • החברה תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לסרב בכל עת לקבל הזמנה או משלוח כלשהו, אף אם אין בהם משום חומר אסור כאמור לעיל. סירבה החברה להזמנה/משלוח כאמור, לא תקום למשתמש כל זכות לטענה ו/או תביעה כנגדה בגין סירוב זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולחסום השתתפות של משתמשים שהתנהלותם אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.
 8. אחסון חומר
  • החברה פועלת באופן סביר, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על שלמות החומרים המועברים אליה. למרות זאת, על המשתמש לדאוג לגבות את החומר המועבר ו/או מועלה על ידו לאתר, למקרה הצורך וככל שניתן. אין החברה אחראית לשחזור קבצים שנפגעו ו/או נמחקו בזמן שהיו ברשותה והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה ו/או מי מטעמה, במידה ואירוע כמתואר מתרחש.
  • במקרה של אובדן חומר לפני שהופקה ונשלחה ההזמנה/משלוח, כך שלא יהיה ניתן לשחזרו, יוחזר ללקוח מלוא הסכום אותו שילם בלבד, וללא חבות ו/או פיצוי כלשהו למשתמש ו/או מי מטעמו, כאמור בסעיפים 5 ו-6 לעיל.
  • אין החברה מתחייבת לשמור הזמנות שהועברו אליה, לאחר אספקת המוצר/ים ללקוח.
  • בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין במישרין ובין בעקיפין, מכל מין וסוג שהם.
 9. לפני אישור ההזמנה
  • על המשתמש לבדוק באופן קפדני כי פרטי ההזמנה שהזין באתר נכונים, לרבות כמויות/מידות המוצר המבוקש ופרטי ההתקשרות, לפני אישור משלוח ההזמנה.
  • עמוד הזמנת המוצרים באתר כולל תמונות ורקעים המופיעים להמחשה בלבד. יובהר, כי התמונות משמשים להמחשה בלבד של המוצרים ואין לחברה כל אחריות בגין תמונות אלה. המוצר שהמשתמש רוכש הינו מסל המוצרים המצויים במלאי החברה בעת ההזמנה ובמידה ולא יהיו פרחים/עציצים/מוצרים אלו במלאי הם יוחלפו בפרחים /עציצים /מוצרים אחרים באותו שווי
  • החברה אינה אחראית לטעויות הקלדה כלשהן מצד המשתמש. המוצר/ההזמנה תודפס ותבוצע על-פי הנתונים שהוזנו על-ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. במידה והתגלתה טעות כאמור, ניתן לפנות לחברה (פנייה בכתב, באמצעות המייל, פקס או טלפון 03-6728020 בלבד) ואולם ביטול ו/או תיקון כאמור, אפשריים רק עד מועד תחילת הפקת המוצר והכנת המשלוח.
  • החברה מכינה ועורכת את ההזמנה בצורה אופטימאלית בהתאם למקובל בשוק בכלל ובחברה בפרט. ואולם יש לדעת כי תתכן סטייה מינורית במידותיו בפועל של כל מוצר על שלל גווניו השונים. למשתמש לא תקום כל טענה ו/או כל תביעה בגין סטיות כאמור.
  • החברה מתאימה את ההזמנה בהתאם להזמנה אישית באופן אופטימאלי ובהתאם לבחירתו של הלקוח באתר. ואולם יש לדעת כי תצוגת תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל ואשר מצוי באותה עת של ההזמנה בחברה. על כן תתכן סטייה בין גוון ו/או בהירות הצבעים המוצגים על גבי האתר לבין המוצר אשר יישלח בפועל, וכן תתכן סטייה מינורית במידותיו בפועל של המוצר. למשתמש לא תקום כל טענה ו/או כל תביעה בגין סטיות כאמור.
 10. התמונות באתר הן להמחשה בלבד ובכל מקרה הן מתייחסות לגודל הגדול ביותר אלא אם צויין אחרת.
 11. הזמנה ואספקה
  • הזמנת מוצר/ים והופעת אינדיקציה כי נשלח לחברה אינה מהווה אישור על קבלת ההזמנה והכנסתה לייצור. רק לאחר קבלת הקובץ, בדיקתו הטכנית וחיוב תקין של כרטיס האשראי, תועבר ההזמנה לייצור ובהתאם תישלח על כך למשתמש הודעה בדוא"ל ובה מועד קבלת הדרישה ותחילת מניין מועד התחייבות החברה לאספקת המוצר, דהיינו, תחילת מניין השעות לאספקת המוצר או כל מועד אחר אשר יוסכם בין החברה ללקוח/משתמש ע"פ בקשת הלקוח ובהתאם לתנאי המסירה.
  • מועדי האספקה המפורסמים באתר ימנו ממועד העברת ההזמנה לייצור לאחר בדיקת תקינות הקובץ, התוכן אותו הוא מכיל כאמור לעיל וחיוב תקין של כרטיס האשראי. במקרה של הפקת מוצר הכולל ריבוי מוצרים, מועד האספקה ימנה מעת אישור ההדפסה הכתוב שישלח על ידי המשתמש ובביצוע ההזמנה כאמור מאשר המשתמש את הסרת אחריות החברה כאמור. ידוע למשתמש כי אילולא הסכמתו והתחייבותו כאמור, לא היתה החברה מקבלת את ההזמנה.
  • המוצרים יארזו על-ידי החברה כראוי ויצאו מאת החברה בשלמותם. אין החברה אחראית לכל נזק, לרבות שבר, שעלול להיגרם במהלך המשלוח.
  • המוצרים יסופקו, לפי הבחירה שביצע המשתמש בסיום תהליך הזמנת המוצר באתר (לפני התשלום), מבין כלל האפשרויות לרבות על ידי איסוף עצמי בתיאום מראש עם החברה על-פי פרטי הקשר והזמנים המצוינים באתר. אין החברה אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה, ובכלל זה שביתות ועיצומים.
  • לא ניתן לשנות את אופן שיטת המשלוח לאחר ביצוע ההזמנה והתשלום באתר, אלא באמצעות פניה לשירות הלקוחות באמצעות המייל או מספר הטלפון המצוינים. לאחר פנייה לשירות הלקוחות, נציג של החברה ייצור קשר עם המשתמש, על מנת לבצע מולו את השינוי.
  • בעת מסירת המוצר רשאית החברה לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה על שובר אשראי.
  • פירוט אזורי חלוקת משלוחים רגילים: כמצויין באתר. במקרה של משלוחים מיוחדים כגון בזמנים מסויימים או מקומות מרוחקים יש לתאם זאת ישירות עם מרכז ההזמנות בחנות במייל או בטלפון 03-3726288.
  • במקרה של אובדן משלוח, אחריותה של החברה תהיה מוגבלת לאספקה מחדש של המוצר המוזמן, לאחר שקיבלה אישור מהגורם המשלח המאשר את האובדן, וזאת על חשבונה של החברה, למעט אם האובדן נבע ממתן כתובת שגויה על-ידי המשתמש או ממעשה ו/או מחדל של הלקוח.
  • החברה לא תהיה אחראית כלפי נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד, לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות, הנגרם כתוצאה מהגעת החומר המודפס המוזמן לצד שלישי כלשהו ו/או כל נזק שיגרם למשתמש בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר.
 12. מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה
  • ביטול עסקאות על פי תקנון זה, יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  • המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי הזמנתו ודרישתו המיוחדת, בהתאם לסעיף 14ג(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן.
  • אשר על כן ביטול אפשרי רק עד רגע תחילת הפקת המוצר ובכתב, באמצעות שליחת הודעת ביטול לכתובת המייל: [email protected]
  • כל הודעת ביטול שתתקבל לאחר תחילת הפקת המוצר, לא תאושר. מרגע אישור החברה על קבלת ההזמנה ונכונות הפרטים – לא ניתן לבטל את העסקה, וזאת בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
  • רק הודעת ביטול שהתקבלה בגינה הודעה המאשרת את הביטול, בצירוף מספר אסמכתא לביטול העסקה, תהא תקפה.
  • בחברה מוטעמת מדיניות הבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להודיע לחברה על כך בכתב ולהעביר את המוצר ביום קבלת המשלוח למשרדי החברה על-פי הכתובת המצוינת באתר לצורך בדיקה, וזאת בצירוף מכתב נלווה או דוא"ל, בו יפורט וינומק בפגם ו/או הנזק של המוצר.
  • במקרה בו תקבל החברה תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של החברה אליו יעביר הלקוח את המוצר.
  • במקרים בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר חדש זהה שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה. במקרה שתקבע החברה כי מדובר במוצר פגום, ינתן למשתמש פיצוי כספי של עד 10% מסך ערך המוצר הפגום לפי שיקול דעתה של החברה.
  • למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או ייפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המוצר. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את החברה בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.
  • מרגע מסירת המוצר למשתמש, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן השימוש במוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.
  • חובתו של הלקוח לבדוק שאכן קיבל מוצר תקין, ללא פגם או נזק לפני שאישר סופית וחתם על קבלת המוצר במעמד הרכישה. במידה והמוצר נשלח ללקוח, על הלקוח לבדוק אותו מיד עם קבלתו ולדווח לחברה באופן מיידי, על כל פגם או נזק במוצר, במידה וקיימת בעיה כלשהי.
 13. אבטחת מידע
  • העסקאות באתר זה נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך.
  • עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי החברה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.
 14. שמירה על פרטיות
 15. החברה רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת רישומו לאתר ו/או בעת ביצוע הרכישה, לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל. המשתמש יוכל בכל שלב שהוא, לבקש מהחברה להפסיק לעדכן אותו בדבר מבצעים, מוצרים או שירותים וזאת באמצעות שליחת הודעה בנדון לכתובת המייל: [email protected].
  • חברת "עלי דפנה " אינה מעבירה פרטי לקוחות לצד ג'.
 16. קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים
  • האתר מכיל קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של החברה.
  • למען הסר ספק, קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.
 17. פרסומות
  • החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר.
   כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר.
  • הופעת פרסומת באתר אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר ו/או השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.
  • המידע המתפרסם באתר, לרבות בבלוג שלו (בין היתר תוכן, פרסומת, שירות, מוצרים קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות), אינו באחריותה של החברה ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריות המשתמש בלבד.
 18. שיפוי
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שייגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת ההוראות דלעיל.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תגיע אליה והנובעת מהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.
  • השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או למי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקיה ו/או למי מטעמה.
  • המשתמש אף מייפה את כוחה של החברה, ככל שניתן, להעביר על שמו כל תביעה שהיא מכל מין וסוג שהוא ולפעול להסרת כל אחריות מהחברה בגין כל תביעה אשר מקורה בהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.
 19. שונות
  • עיכוב או הימנעות מצידה של החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תקנון זה, לא יראו אותם כוויתור מפורש ו/או משתמע או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון.
  • כל סכום שתחוב החברה למשתמש מכל סיבה שהיא, לא יהא המשתמש זכאי לקזזו מכל סכום שיחוב לחברה, אלא בהסכמתה של החברה, מראש ובכתב.
  • עדכונים ושינויים: בכל עת שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה ו/או באתר, לרבות תכניו השונים, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
  • התיישנות: המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות לתביעות שמוגשות על ידו כנגד החברה תהא בת 12 חודשים בלבד.
 20. סמכות שיפוט
  • השימוש באתר ופרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 •  
תקנון אתר עלי דפנה, עלי דפנה
דילוג לתוכן